Home Page

Derbyn/Reception - Mrs A Walters

                 
Picture 1

Dyma staff ein dosbarth ni.

Here are our staff.

Picture 1 Mrs Walters ~ Athrawes/Teacher
Picture 2 Mrs Davidson ~ Cynorthwyydd/Full Time Support
Picture 3 Mrs Howells ~ Cynorthwyydd Derbyn/morning session
Picture 4 Mrs Clement ~ PPA/ Wednesday Mornings

Dyma amserlen yr wythnos i'ch helpu chi i gofio'r pethau pwysig.

Here is our weekly timetable to help you remember important things.

 

Picture 1

Dyma Smotyn, sy'n mynd adref gyda 'Seren yr wythnos' bob dydd Gwener. Mwynhewch y penwythnos!

This is Smotyn, who goes home with the 'Star of the Week' each Friday. Enjoy the weekend!

Gweithgareddau Dydd Gwyl Dewi  

Saint David's Day activities

Cawsom ni hwyl a sbri yn 'Go Wild'! Defnyddion ni ein sgiliau corfforol ac roedd pawb wedi blino erbyn diwedd y sesiwn!

We had lots of fun in 'Go Wild'! We used our physical skills and everyone was tired by the end of the session!

IMG_4268.MOV

Still image for this video

IMG_4275.MOV

Still image for this video

IMG_4286.MOV

Still image for this video

Dyma Smotyn yn ei siwmper Nadolig smart! Edrychwch ar ein gwisgoedd hyfryd ni!

Here is Smotyn in a very smart Christmas jumper! Look at our lovely outfits!

Ein prosiect cyn gwyliau'r Nadolig oedd 'A Wyddoch chi am....?' a dysgon ni am y Nadolig cyntaf un amser maith yn ôl.

Our project leading up to the Christmas holidays was 'Did you know about..?' and we learned about the very first Christmas a long time ago.

 

Picture 1

Rydyn ni wedi bod yn brysur yn ymarfer a pherfformio ein sioe Nadolig. Defnyddion ni'r sgrîn werdd i greu ffilm o'r sioe.

We have been busy practising and performing our Christmas show. We used the green screen to make a film of the show.

clip clop.MOV

Still image for this video

mw mw.MOV

Still image for this video

1.mov

Still image for this video

2.mov

Still image for this video

3.mov

Still image for this video

4.mov

Still image for this video

5.mov

Still image for this video

6.mov

Still image for this video

can aur thus a myr.mov

Still image for this video

can haleliwia.mov

Still image for this video

Ein prosiect cyntaf yw 'Pam fod dail yn newid lliw yn yr Hydref?'. Edrychon ni yn ofalus ar crinddail, gan ddefnyddio chwyddwydrau er mwyn gweld y lliwiau a phatrymau gwahanol. Edrychwch ar ein gwaith arlunio.

Our first project is 'Why do Autumn leaves change colour?' We looked carefully at different leaves using magnifying glasses to see the different colours and patterns. Look at our art work. 

Dysgon ni am anifeiliaid fel y draenog, sy'n paratoi ar gyfer gaeafgysgu drwy gasglu bwyd a chreu nyth. Aethon ni ar helfa fwyd i helpu ein ffrind 'Draenog Bach' gollodd ei fwyd o gwmpas yr ysgol!

We learned about animals like the hedgehog, who prepares to hibernate by collecting food and building a nest. We went on a food hunt to help our friend 'Little Hedgehog' who lost his food around the school grounds!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12

Chwaraeon ni gêm Bob y Beebot, ac roedd rhaid danfon Bob o gwmpas y goedwig i ddod o hyd i fwyd y draenog. Roedd angen defnyddio sgiliau mathemateg i gyfrif ac i droi.

We played a Bob the Beebot game, and had to send Bob around the forest to find hedgehog's food. We had to use our mathematical skills to count and turn.

Picture 1
Picture 2

Helpon ni Draenog Bach drwy greu lolipops allan o'i hoff fwyd, a'u rhoi nhw tu fas.

We helped Little Hedgehog by making lollipops out of his favourite food, and putting them outside.

Un diwrnod gwyntog, chwythodd y gwynt lawer o ddail i'r rhedfa, a chasglon ni nhw i greu nyth i Draenog Bach.

One windy day, the wind blew lots of leaves onto our yard, and we collected them to make a nest for Little Hedgehog. 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Rydym wedi bod yn mwynhau cyfres o storiau am ddraenog a'i ffrindiau cwningen, mochyn daear, llygoden, dwrgi a charw.

We have been enjoying a series of stories about hedgehog and his friends rabbit, badger, mouse, otter and deer.

Picture 1
Picture 1
Picture 2

Mwynheuon ni ddysgu am hanes Guto Ffowc a Noson Tân Gwyllt. Coginion ni fisgedi sêr lliwgar.

We enjoyed learning about the history behind Guy Fawkes and Firework Night. We cooked colourful star biscuits.

Ar ddiwrnod Plant Mewn Angen, gwnaethon ni ymarfer y sgiliau torri allan rydym wedi bod yn dysgu er mwyn creu pypedau symudol Pydsi.

On Children in Need day, we practised the cutting out skills we have been learning to make moving Pudsey puppets.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19

Daeth Lauren o'r Urdd i wneud sesiwn Ymarfer Corff gyda ni - am hwyl a sbri!

Lauren from the Urdd came to do a Physical Education session with us - what fun and games we had!

 

Daeth Carys o Gwmni 'Ffa La La' i wneud sesiwn dawns a chân gyda'r dosbarthiadau dan 5. Mwynheuon ni'n fawr iawn!

Carys from the 'Ffa La La' company came to do a song and dance session with the under fives pupils. We really enjoyed!

ffalavid1.MOV

Still image for this video

ffalavid2.MOV

Still image for this video

ffalavai3.MOV

Still image for this video

ffalavid4.MOV

Still image for this video

ffalavid5.MOV

Still image for this video

ffalavid6.MOV

Still image for this video

Dysgon ni am bwysigrwydd bwyta'n iach a chadw ein dannedd yn lân. Rydym yn brwsio ein dannedd yn y dosbarth er mwyn gofalu am ein dannedd.

We learned about the importance of eating healthily and keeping our teeth clean. We brush our teeth in class to look after them.