Home Page

Key Information

Adroddiad GAD 2017 - 2018 / PDG Report 2017 - 2018

Mae ESTYN wedi cydnabod arfer arwain y sector yn ein hysgol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen mwy...

ESTYN have recognised sector leading practice in our school. Please click the link below to find out more...

Arfer orau mewn addysgu yn y celfyddydau creadigol / Best practice in teaching the creative arts

Mae Ysgol Cynwyd Sant wedi cael ei chydnabod gan ESTYN fel ysgol sy’n arddangos arfer ragorol yn y Celfyddydau Creadigol yng nghyfnod allweddol 2 (“Arfer orau mewn addysgu a dysgu yn y celfyddydau creadigol yng nghyfnod allweddol 2, Mai 2015”).

Ysgol Cynwyd Sant are recognised by ESTYN as a school who demonstrates excellent practice in the Creative Arts in key stage 2 (“Best practice in teaching and learning in the creative arts at key stage 2, Mai 2015”).

This film illustrates best practice strategies for teaching and learning in the creative arts in primary schools. Staff from six schools across Wales explain how their strategies have developed pupils' skills in art and design, music, dance and drama.

Adroddiad GAD 16-17 / PDG Report 16-17

 

Statws Ysgol Greadigol / Creative School Status

 

 

Mae’r ysgol wedi cael ei hadnabod fel ‘Ysgol Greadigol Arweiniol’ ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cyngor Celfyddydau Cymru ar brosiectau sy’n datblygu creadigrwydd o fewn disgyblion a staff. Eleni, buom yn cynnal prosiect gyda rhai o ddigyblion blwyddyn 4 yn datblygu sgiliau sgriptio, perfformio ac actio er mwyn cynhyrchu rhaglen goginio. Cynhaliwyd ‘Noson Ffilm’ i arddangos  a dathlu'r gwaith terfynol. Ewch i sianel You Tube yr ysgol er mwyn weld y gwaith.

 

Mae'r gwaith ar ail flwyddyn y prosiect wedi dechrau eleni. Bydd blwyddyn 5 a 6, dosbarth Mrs Lewis yn gweithio gyda 3 ymarferydd creadigol yn ystod y flwyddyn er mwyn datblygu sgiliau llafar, ysgrifennu a digidol.

 

The school has been recognised as a ‘Lead Creative School’ and is working in partnership with the Art Council of Wales on projects to develop creativity within pupils and staff. This year, we worked with some year 4 pupils to develop scripting, acting and perfoming skills to produce a cookery programme. We held a ‘Film Night’ to showcase the finished product, which was thoroughly enjoyed by all who attended. Please visit our school's You Tube channel to see the work. 

 
Work on the second year of the project has started. Year 5 and 6, Mrs Lewis' class will be working with 3 creative practitioners during the year to develop literacy and digital skills.

 

Prosiect Blwyddyn 1af / 1st Year Project

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Prosiect yr 2il Flwyddyn / 2nd Year Project
Picture 1
Picture 2
Picture 3