Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Y Cyfnod Sylfaen / The Foundation Phase

 

3-7 oed / 3-7 years old

 

 

Chwe maes dysgu sy'n ffurfio cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth trwy brofiad - dysgu trwy wneud a thrwy datrys problemau y tu mewn ac yn yr awyr agored.

 

Y chwe maes dysgu yw:

 

- Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol

- Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

- Datblygiad Mathemategol

- Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd

- Datblygiad Corfforol

- Datblygiad Creadigol

 

 

There are six areas of learning that form the Foundation Phase Curriculum. Emphasis has been placed on developing children's knowledge, skills and understanding through experiential learning - learning by doing and solving real life problems both inside and outside the classroom.

 

The six areas of learning are:

 

- Personal and Social Development, Well Being and Cultural Diverstiy

- Language, Literacy and Communication

- Mathematical Development

- Knowledge and Understanding of the World

- Physical Development

- Creative Development

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615