Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Key Information

Cynllun RRRS-ALP Plan 2021/22

Adroddiad GAD PDG 2021/2022

IMPLEMENTATION OF CONTROL MEASURES COVID-19 September 2021

Cynllun Gwella Ysgol (Poster Disgyblion) 21-22 School Improvement Plant (Pupil Poster)

Mae ESTYN wedi cydnabod arfer arwain y sector yn ein hysgol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen mwy...

ESTYN have recognised sector leading practice in our school. Please click the link below to find out more...

 

Statws Ysgol Greadigol / Creative School Status

 

 

Mae’r ysgol wedi cael ei hadnabod fel ‘Ysgol Greadigol Arweiniol’ ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cyngor Celfyddydau Cymru ar brosiectau sy’n datblygu creadigrwydd o fewn disgyblion a staff. Eleni, buom yn cynnal prosiect gyda rhai o ddigyblion blwyddyn 4 yn datblygu sgiliau sgriptio, perfformio ac actio er mwyn cynhyrchu rhaglen goginio. Cynhaliwyd ‘Noson Ffilm’ i arddangos  a dathlu'r gwaith terfynol. Ewch i sianel You Tube yr ysgol er mwyn weld y gwaith.

 

Mae'r gwaith ar ail flwyddyn y prosiect wedi dechrau eleni. Bydd blwyddyn 5 a 6, dosbarth Mrs Lewis yn gweithio gyda 3 ymarferydd creadigol yn ystod y flwyddyn er mwyn datblygu sgiliau llafar, ysgrifennu a digidol.

 

The school has been recognised as a ‘Lead Creative School’ and is working in partnership with the Art Council of Wales on projects to develop creativity within pupils and staff. This year, we worked with some year 4 pupils to develop scripting, acting and perfoming skills to produce a cookery programme. We held a ‘Film Night’ to showcase the finished product, which was thoroughly enjoyed by all who attended. Please visit our school's You Tube channel to see the work. 

 
Work on the second year of the project has started. Year 5 and 6, Mrs Lewis' class will be working with 3 creative practitioners during the year to develop literacy and digital skills.

 

Mae gwaith y trydydd flwyddyn newydd ddechrau gyda chyfweliadau ar gyfer ein hymarferwyr creadigol. Eleni byddwn yn cyd-weithio  gydag Ysgol Cwm Garw. Yn sgîl lawnsiad y Siarter Iaith gan Lywodraeth Cymru, byddwn yn gweithio ar sgiliau llafar/llythrennedd wrth gyfansoddi, recordio a pherfformio caneuon Cymraeg gwreiddiol. Bydd dau o ddosbarthiadau ein hysgol ni (Mrs Cornish a Mr Roberts) ac un o ddosbarthiadau Ysgol Cwm Garw (Mrs Perrin) yn cymryd rhan yn y prosiect.

 

Work is currently underway on our third year project which is a collaboration with Ysgol Cwm Garw. We have recently been interviewing prospective creative practitioners with pupils at Ysgol Cwm Garw. In light of the Welsh Government's launch of the Language Charter, we have decided to focus on further improving literacy/oral skills this year. Pupils will be involved in writing lyrics and composing music for original Welsh songs. They will also be involved in the recording and performance of the finished products. Two classes at Ysgol Cynwyd Sant ( Mrs Cornish and Mr Roberts) and one class at Ysgol Cwm Garw (Mrs Perrin) will be taking part in this year's project.

Prosiect Blwyddyn 1af / 1st Year Project

Prosiect yr 2il Flwyddyn / 2nd Year Project

Prosiect y 3ydd Flwyddyn/ 3rd Year Project

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615