Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Etholiadau Ysgol / School Elections

Bu'r plant yn brysur iawn yn ystod eu diwrnodau cyntaf nol yn yr ysgol yn ysgrifennu maniffesto er mwyn ceisio ennill lle ar un o bwyllgorau'r ysgol. Cynhaliwyd Etholiadau Ysgol yn neuadd yr ysgol heddi, roedd rhaid i bob disgybl bleidliesio am yr unigolion roedden nhw eisiau i gynrychioli eu dosbarth ar y pwyllgorau eleni. Cliciwch yma i weld y canlyniadau. Llongyfarchiadau i bawb cafodd eu dewis a phob lwc gyda'r gwaith eleni! Diolch arbennig i Mrs Hunt a Mr Thomas am drefnu'r etholiadau.

 

The children have been busy during their first week back in school writing manifestos trying to secure their place on one of the school's committees this year. School elections were held today in the school hall, each child had to vote for the individual they wanted to represent their class on the school's committees. Click here to see the results. Congratulations to all who were chosen and good luck with your work this year! A huge thank you to Mrs Hunt and Mr Thomas for organising the elections.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615