Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Bl 1/2 - Yr 1/2 Miss Hicks

 

Rendered Image

 

 

Y Disgyblion ~ The Pupils

 

Mae yna 30 o blant yn ein Dosbarth ni.  There are 30 children in our class.

 

 

 

Staff y Dosbarth ~ Classroom Staff

 

                                        Miss Hicks                                 Mrs Clement

                                  Athrawes ~ Teacher                     Uwch Swyddog Cymorth Dysgu 

                                                                                           Senior Learning Support Officer

 

              

                                     Mr Rees                                  

                                                        Cymorth Dosbarth ~ Class Support                              

                                                   3 sesiwn yr wythnos ~ 3 sessions per week                        

 

 

Mici Mwnci

 

Dyma Mici Mwnci.  Mici Mwnci yw cymeriad ein dosbarth.  Mae'n dwlu mynd ar wyliau pob penwythnos gyda Seren yr Wythnos.  Mae wedi bod yn brysur iawn yn barod eleni ac wedi bod ar sawl antur.

 

Here is Mici Mwnci.  He is our class mascot.  He loves going on holiday every week with Seren yr Wythnos (Star of the Week.)  Mici has been very busy already this year and has been on many an adventure.

 

 

 

Trefn yr Wythnos ~ Our Weekly Activities

 

 

 

 

 

Ein thema am dymor y Gwanwyn oedd Morio gyda'r Môr-ladron. Cawsom lawer o hwyl yn creu mapiau, storiâu, chwilio am drysor, arlunio ac wrth gwrs ein diwrnod Môr-ladron.

 

Our theme for the Spring term was Sailing with the Pirates. We had lots of fun creating maps, reading stories, finding treasure, drawing and celebrating our Pirate Day.

Ein Diwrnod Mor-ladron ~ Our Pirate Day

Ein dosbarth prysur ~ Our busy Class

 

Ein Hetiau Pasg ~ Our Easter Hats

             

 

 

Ein thema am dymor yr Haf yw'r Goedwig Gudd. Fel rhan o'r thema byddwn yn dysgu am blanhigion, yr amgylchedd, creaduriaid y goedwig ac yn darllen storiâu am y goedwig a natur. Tybed beth fyddwn yn darganfod yn Y Goedwig Gudd....?

 

Our theme for the Summer term is The Secret Forest. As part of our theme we shall be learning about plants, the environment, woodland creatures and reading stories about the forest and nature. What will we find in The Secret Forest....?

 

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615