Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Meithrin/Nursery Miss Jones

Croeso i ddosbarth Miss Jones

Welcome to Miss Jones' class.

 

 

 

 

Dyma Alun yr Arth.  Bydd seren yr wythnos yn cael mynd ac Alun adref dros y penwythnos.  Hoffwn i chi ddod a lluniau i'r ysgol i ddangos beth wnaethoch chi gyda Alun.

Here is Alun yr Arth our class teddy bear.  He goes home with the star of the week and spends the weekend with them.  Please send pictures into class to show the other children what Alun did over the weekend.

Ein thema y tymor yma yw Dathlu!

Our theme for this term is Celebrations!

Rydym wedi bod yn brysur yn dysgu am ddathliadau'r Flwyddyn Newydd.  Dyma'r gwaith wnaethom ni ar Y Fari Lwyd.

We have been busy learning about traditional New Year celebrations.  Here are some examples of our work on Y Fari Lwyd.

 

Ar ol i ni greu modelau o'r Fari Lwyd fe wnaethom ni astudio gwaith arlunydd lleol William Brown.

After we created models of Y Fari Lwyd we studied a local artists work - William Brown.

Dyma furlun o'n gwaith.

Here is a display of our work.

Diolch am greu tai bwydo adar hyfryd, rydym wedi eu hongian tu fas ac rydym yn mwynhau gwylio i weld pa adar sy'n ymweld a thir yr ysgol.

Thank you for creating fantastic bird feeders.  We have placed them outside and we are enjoying watching the birds that come to visit our school grounds.

Bu ymwelwyr o Brazil yn ymweld a'r ysgol yn ystod Mis Ionawr, rydym wedi bod yn dysgu am anifeiliaid y jwngl, ac wedi creu wal i ddathlu Cymreictod yn y dosbarth er mwyn dangos i'n hymwelwyr.

We had visitors from our partner school in Brazil at the school during the month of January.  We have been learning about jungle animals, and we created a Welsh themed display to show our visitors.

Dathlu Penblwydd Alun yr Arth yn 4 oed 04.02.16

Celebrating Alun yr Arth's 4th birthday.

Hwyl ar Ddydd Mawrth Ynyd

Shrove Tuesday

Yweliad arbennig gan Sali Mali a Dewin

Sali Mali and Dewin visit the school

Dyma ein cywion

Here are our chicks

Adar Ysglyfaethus / Birds of Prey

Thema dinosoriaid / Dinosaur theme

Cliciwch ar y syniadau isod ar gyfer gwefannau defnyddiol....

Click on the ideas below for useful websites..

Sports Relief

Diolch am eich cefnogaeth / Thank you for your support

Hetiau'r Pasg

Easter bonnet parade.

Hwyl gyda'r offerynnau / Fun with the instruments.

Plannu hadau blodau'r haul / Planting Sunflower seeds.

Mynd am bicnic / Going for a picnic.

Lindys yn y Dosbarth / Caterpillars in the class.

Ymweliad Ffa la la / Ffa la la visit

Yr Wyl Feithrin

Mabolgampau / Sports Day

Parti Mr Urdd

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615