Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gweledigaeth a Moesau / Visions and Values

#teulucynwydsant

cariad, cymreictod, cyrhaeddiad

#teuludysgu

 

Ein gweledigaeth yw i wreiddio sylfaeni cadarn, cynnig profiadau dilys ac annog chwilfrydedd at ddysgu mewn cymuned diogel, hapus a chynhwysol er mwyn galluogi ein dysgwyr i lwyddo ar hyd eu llwybr dysgu gydol oes fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas, o Gymru ac o’r Byd.

 

 

Amcanion

 

Cariad

 

 • Darparu amgylchedd diogel, cefnogol ac hapus gydag awyrgylch croesawgar.

 • Hyrwyddo cariad tuag at yr iaith Gymraeg

 • Meithrin perthynas cryf trwy gydweithio gyda’n holl rhanddeilaid er lles y dysgwyr

 • Magu ethos o feddylfryd twf ac hyrwyddo lles bersonol

   

Cymreictod

 

 • Hyrwyddo’r dysgwyr i ymfalchio yn eu Cymreictod

 • Magu hyder a chyfrifoldeb y disgyblion i ddefnyddio’r iaith tu hwnt i’r Ysgol

 • Annog ein disgyblion i werthfawrogi eu diwylliant a’u hanes

   

Cyrhaeddiad

 

 • Gosod sylfaen cadarn ar gyfer dysgu gydol oes

 • Codi safonau trwy ddarparu cwricwlwm eang llawn dysgu cyfoethog

 • Darparu cyfleoedd cyfartal er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn cyrraedd eu llawn

  potensial

 • Dathlu doniau unigolion

 • Meithrin dinasyddion gweithredol a beirniadol.

 • Paratoi dysgwyr i fod yn aelodau gwerthfawr a chyfrifol o’r cymdeithas.

 

#teulucynwydsant

cariad, cymreictod, cyrhaeddiad

#teuludysgu

 

 

Our vision is to embed sound foundations, offer authentic experiences and encourage curiosity to learn in a safe, happy and inclusive community to enable our learners to succeed along their lifelong learning path as valued members of society, Wales and of the World.

 

 

Objectives

 

Cariad / Love

 

 • Provide a safe, supportive and happy environment with a welcoming atmosphere.

 • Promote a love of the Welsh language

 • Build strong relationships by working with all our stakeholders for the benefit of

  learners

 • Foster an ethos of a growth mindset and promote personal wellbeing

   

Cymreictod / Welsh Heritage

 

 • Promote learners to take pride in their Welsh heritage

 • Build pupils' confidence and responsibility to use the language beyond School

 • Encourage our pupils value their culture and history

   

Achievement

 

 • Set a firm foundation for lifelong learning

 • Raise standards by providing a broad curriculum rich in learning

 • Providing equal opportunities to ensure that all pupils reach their full potential

 • Celebrating individuals' talents

 • Foster active and critical citizens.

 • Prepare learners to be valued and responsible members of society

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615