Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Meithrin/Nursery Mrs Hunt

Croeso i ddosbarth Meithrin Mrs Hunt

Welcome to Mrs Hunt's Nursery Class

Dyma amserlen ein dosbarth ni.

This is our class timetable

 

Dyma ni!  Here we are!

Ein thema ni y tymor yma yw Dyma fi!

Our theme this term is Here I am!

Mwy o arddangosfeydd wal. More wall displays.

Dyma ni yn ystod ein hwythnosau cyntaf yn Ysgol Cynwyd Sant!

Here we are at Ysgol Cynwyd Sant!

Daeth ymwelydd i'n dosbarth ni heddiw. Dyma Jeff y crwban. Diolch Kelly am ddod a fe mewn i ni cael gweld. We had a visitor in class today. Here is Jeff the tortoise. Thank you Kelly for bringing him in to see us.

Rydyn ni wedi bod yn gwneud gwaith celf ar y crwban. This is our art work on the tortoise.

Rydyn ni wedi gwneud tan gwyllt a sbarclers siocled. Mmmmm! Blasus! We have made fireworks and chocolate sparklers. Mmmmm! Tasty!

Heddiw daeth ymwelydd - PC Evans. PC.Evans visited today.

Diwrnod Plant Mewn Angen. Children in Need Day. Diolch yn fawr!!!

Ein sioe Nadolig. Our Christmas show.

Ein thema ni y tymor yma yw Hip! Hip! Hwre!

 

Byddwn yn trafod:- Nadolig, Blwyddyn Newydd, Gaeaf, Cariad @ Gymru, Santes Dwynwen, Penblwydd, Blwyddyn Newydd Tseina, Dydd Gwyl Dewi, Sul y Mamau, Diwrnod crempogau a Phasg.

 

Our theme this term is Hip! Hip! Hooray!

 

We will be discussing:- Christmas, New Year, Winter, Love for Wales, Santes Dwynwen, Birthday, Chinese New Year, St Davids Day, Mothers Day, Pancake Day and Easter.

Dyma ein harddangosfeydd wal hyd yn hyn. Here are our wall displays so far.

Rydyn ni wedi creu y Fari Lwyd. We created a Mari Lwyd.

Rydyn ni wedi rhoi dalfa bwyd yr adar yn ein gardd. We have put our bird feeders in our garden.

Dyma'r ymwelwyr o Brasil. Here we are with the visitors from Brazil.

Ymweliad Mr Urdd. Mr Urdd visited us.

Daeth Sali Mali a Dewin in'n gweld.

Bwyta Bwydydd Tsieiniaidd. Eating Chinese food.

Dyma ein cywion. Here are our chicks.

Daeth yr adar ysglyfaethus i'n hysgol heddiw. Birds of Prey came to school today.

Dydd Gwyl Dewi Hapus! Happy St Davids Day!

Heddiw daeth telynorion Robin, Trystan a Rachel i'n hysgol. Today harpists came to school. Their names were Robin Trystan and Rachel.

Dirnod Codi arian ar gyfer Sports Relief. Fundraising day for Sports Relief.

Aethon ni am bicnic gyda'n Tedis. We went for a picnic with our teddies.

Mae gennym ni lindys yn y dosbarth. Beth sydd yn digwydd? We have caterpillers in our class. What is happening?

Rydyn ni wedi tyfu blodau'r haul. Mae rhai yn dal ac eraill yn fyr. We have grown sunflowers. Some are tall and others are short.

Gwaith Cartref - creu ffordd o deithio. Homework - Create a form of transport. Waw! Da iawn!

Walydd a silffoedd ein dosbarth. Our wall and window displays.

Cafon ni hwyl a sbri ar Helfa Trafnidiaeth. We had fun on our Transport Hunt

Sul y Tadau Hapus. Happy fathers Day!