Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 1 a 2/Year 1 & 2 Miss Hicks

 

           
     

   Miss Hicks

Athrawes ~ Teacher

 

 

Mrs Llewellyn-Owen

Athrawes ~ Teacher

 

Mrs Kadri

Cynorthwyydd ~ Assistant

 

 

Dyma Mici'r Mwnci ~ mae'n mynd adref pob dydd Gwener gyda Seren yr Wythnos.

                                      

Here is Mici Mwnci our class mascot who likes to go home with our Star of the Week every Friday.

 

 

 

Ein thema'r hanner tymor yma yw ein Milltir Sgwâr. Rydym wedi yn brysur yn dysgu am y gymuned ac ymweld â llefydd ym Maesteg.

 

Our theme this half term is Our Square Mile. We have been busy learning about the community and visitng places in Maesteg.

Dyma ni'n ymweld a pharc Maesteg.  Gaethom hwyl yn creu potiau persawr, chwilio am bethau naturiol ac yn chwarae ar yr offer.

 

Here we are visiting Maesteg Welfare Park.  We enjoyed creating perfume pots, looking for natural items and playing on the equipment.

 

 

 

Dyma ni yn cael fenthyg llyfrau o Lyfrgell Maesteg. 

Here we are borrowing books from the library.

Ymweliad yr NSPCC a Bydi.  The NSPCC and Buddy visit.

       

Daeth yr NSPCC i'r ysgol i rannu neges ei bod hi'n bwysig i siarad os ydych yn pryderu am rywbeth. Dangosodd Bydi fideo am sut y dylid trin eraill a sut dylai pobl ein trin.

 

The NSPCC came to school to share the importance of speaking to others if you are troubled.  Buddy showed us a video of how we should treat other people and how we should be treated. 

 

 

Addysg Bersonol a Chymdeithasol ~ Gold ~ Personal and Social 

 

 

 

 

 

 

Dyma ni'n dathlu pen-blwydd Roald Dahl yn 100 oed.  Roedden ni wedi mwynhau darllen Y Twits yn y dosbarth a'r Crocodeil Anferthol.

 

Here we are celebrating Roald Dahl's 100 years of age.  We enjoyed reading The Twits and The Enormous Crocodile in class.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615