Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Derbyn / Reception Mrs Bartley

 

Croeso i dudalen 
Dosbarth Derbyn Mrs Bartley!

Welcome to Mrs Bartley's 
Reception class page!

   
Ar y dudalen yma gwelwch wybodaeth gyffredinol
am y dosbarth.
This page is designed to give you general
information about the class.
 

Mae 23 o blant a 3 oedolyn yn y dosbarth.

 

 

Staff y dosbarth:

 

There are 23 children and 3 adults in the class.

 

Staff of the class:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth Mrs. Bartley ~ Amserlen               Mrs. Bartley's Class ~ Timetable

 

Here is a timetable to help you and your child plan for the school week. You can also use it to learn the days of the week, discuss the activities that will be happening each day, and help your child to understand the pattern of the weekly routine at school.

 

 

Dyma amserlen i'ch helpu chi a'ch plentyn i baratoi ar gyfer wythnos o ysgol. Rydych chi'n gallu ei ddefnyddio hefyd, i ddysgu dyddiau'r wythnos, trafod y gweithgareddau fydd yn digwydd bob dydd ac helpu'ch plentyn i ddeall patrwm yr wythnos yn yr ysgol.

 

 

Bob bore rydyn ni'n gofrestru ein hun ar y wal ~

Every morning we register ourselves on the wall:

 

Pwy sydd eiisiau llaeth?  ~ Who wants milk?

Cinio neu Brechdanau? ~ Dinners or sandwiches?

Pwy sydd yn absennol/ Pwy sydd yma heddiw? ~ Who's absent/ Who's here today?

 

 

 

 

 

 

Helo, Tedi Lucas ydw i! Plant y dosbarth sydd wedi fy enwi. Bob Dydd Gwener rydw i'n mynd adref gyda'r plentyn sydd wedi ennill seren yr wythnos. Rydw i wedi cael nifer o anturiaethau arbennig yn barod ac yn edrych ymlaen at llawer fwy. Beth fydd yr antur nesaf?

 

Hello I'm Tedi Lucas! The children in class chose my name. Every Friday I will be going home with the child who has won star of the week. I have had many excellent adventures already and I am looking forward to many more over the year. What will my next adventure be?

 

    Seren yr wythnos      

 

Llongyfarchiadau i seren yr wythnos hon:

Congratulations to this weeks star of this week is:

 

   Mali  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein thema Tymor yr Haf ydy 'Awn i siopa!'. Dechreuon ni gan ddysgu am sbwriel a deunyddiau gwahanol. Dyma luniau o'r gwaith rydyn ni wedi gwneud:

Our Summer term theme is 'Let's go shopping'. We began by learning about rubbish and the materials they are made of. Here are a few pictures of some of the work we have done:

 

 

Sbwriel ~ rubbish

Wedyn aethon ni ar ymweliad i Tesco's. Aethon ni yn y rhewgell enfawr ~ brrrrr! Aethon ni i'r popty i flasu a gwylio bara yn cael ei gwneud. Ar ôl hwn i gyd aethon ni i'r cownter pysgod a chaws. Diwrnod prysur llawn hwyl a sbri.

We then went on a visit to Tesco. We wnt in the huge freezer ~ brrrr! We went to the bakery to taste bread and watch it being made. After all of this we went to the fish and cheese counter. Busy day full of fun and games.

 

            

 

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am fwystfilod bychain! Rydyn ni wedi dysgu enwau'r creaduriaid gwahanol a nifer o ffeithiau amdanynt. Mwynheuon ni nifer o straeon am fwystfilod gan gynnwys Y Lindysyn Llwglyd iawn. Dewch i weld y gwaith ac anturiaethau rydyn ni wedi cael dros yr hanner tymor:

 

We have been learning all about minibeasts! We have learnt the names of different creatures in Welsh and learnt all about them. We have enjoyed reading stories about minibeasts including The Very Hungry Caterpillar. Come and see our work and what adventures we have had over the half term:

 

 

 

Rydyn ni wedi bod yn chwilio am fwystfilod bychain allan yn yr ardd.

We have been searching for minibeasts outside in the garden

 

 

Ein thema ni hanner tymor hwn ydy 'Y Byd Mawr Crwn' ~ Our theme this term is 'The Big Wide World'.

 

I ddechrau'r thema rydyn ni wedi cofnodi ein hoff bethau fel gwaith cartref. Defnyddiwn hwn i gyflwyno i ffrindiau'r dosbarth ac i greu swigod siarad i'r wal 'Dyma fi'. Mae pawb yn hapus iawn!

 

To begin our theme we wrote all about our favourite things. We then presented this to our friends in class and to make speech bubbles for our 'Dyma fi' wall. We are all very happy!

 

 

 

 

 

 

Ymweliad i'r Asiantaeth deithio ~

Visit to the Travel agents

 

Aethon ni ar ymweliad i'r Asiantaeth deithio er mwyn dysgu mwy am ei swydd a beth maent yn gwneud. Fe gerddon ni yn ofalus iawn lawr i'r asiantaeth yn y dref a mwynheuon ni edrych ar y lyfrynau a gofyn cwestiynau. Dyma lluniau o'r daith:

We went to visit the Travel agents in order to learn more about their job and what they do. We carefully walked down to the travel agents in town and enjoyed looking at the brochures and asking questions. Here are some pictures of our visit:

Pawb yn gwrando ac yn gofyn cwestiynau i Jenni ~

Everyone listening and asking Jenni questions

                     

Cerdded yn smart ar y pafin ~

Walking smartly on the pavement

Siacedi melyn i gadw'n saff ~

Yellow jackets to keep us safe

 

Aros am y dyn gwyrdd ~

Waiting for the green man 

llinell o 2 ~ line of 2    

 

 

                                                                                                                                             

           

                                           

 

 

Rydyn ni hefyd wedi bod yn ymgyfarwyddo i drefn y dydd newydd a'r dosbarth. Dyma ni yn mwynhau'r dosbarth newydd.

We have also been getting used to our new daily routines and classroom. Here are some pictures of us enjoying our new class.

Hwyl a sbri Derbyn ~ Fun and games in Reception

 

 

 

Dilynwch y cysylltiadau isod ~ Follow the links below:

 

Iaith ~ Language

 

 

Mathemateg ~ Mathematics

 

 

 

Thema ~ Theme

 

 

 

 

 

 

 

Rydyn ni'n mwynhau dathlu penblwyddi yn ein dosbarth ni. Penblwydd pwy ydy hi yr wythnos hon?

We enjoy celebrating birthdays in our class. Who's birthday is it this week?

 

Penblwydd hapus i chi,

Penblwydd hapus i chi,

Penblwydd hapus i ????????,

Penblwydd hapus i chi!

Hip-Hip Hwre!

 

Rydym yn dymuno PENBLWYDD HAPUS i ???????   yr wythnos hon!

 

Dewch i ganu pen-blwydd hapus gyda Cyw!! ~ Come and sing happy Birthday with Cyw!!:

frown http://cyw.s4c.co.uk/en/gwylio-a-gwrando#gwylio-a-gwrando/caneuon/can-pen-blwydd  frown

 

 

 

 

Rydyn ni wedi bod yn creu balwns, labeli misoedd y flwyddyn a chreu rhubanau! Nawr rydyn ni'n gwybod ym mha mis mae penblwydd pawb a pa dyddiad! HWRE!

We have been making baloons, labeling the months and creating ribbons! Now we know what date and month everyone's birthday is! HOORAY!

 

 

 

 

 

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615