Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Meithrin / Nursery Mrs Hunt

Croeso i ddosbarth Meithrin Mrs Hunt

Welcome to Mrs Hunt's Nursery Class

 

Dyma ni!

Aethon ni am dro o gwmpas yr ysgol i gasglu dail, brigau a chonau'r Hydref.

We went for a walk around the school to collect leaves, twigs and pine cones.

 

Helfa'r Hydref / Autumn Hunt

Daeth Heini i ddawnsio gyda ni. Heini came to dance with us.

Rydyn ni wedi creu a blasu cebab llysiau. Mmmm! / We have created and tasted vegetable kebabs. Mmmm!

Helo Pydsi! / Hello Pudsey

Daeth PC Evans i drafod Pobl sydd yn ein helpu ni. / PC Evans came to discuss People within our community who help us.

Llongyfarchiadau! Congratulations!

Enillydd y wisg Nadolig orau oedd Lexi Blower.

Winner of the best Christmas outfit was Lexi Blower.

Enillydd y dyluniad o siwmper orau oedd Caitlin Bevan.

Winner of the best jumper design was Caitlin Bevan.

Heddiw rydyn ni wedi creu roced tal! Mama mia!! Today we created a tall rocket! Mama mia!

Rydyn ni wedi creu dalfa bwyd er mwyn i'r adar cael bwyd yn ystod y gaeaf. We have created a bird feeder to feed the birds over the winter months.

Rydyn ni wedi chwilio am rifau o gylch y dosbarth. Dyma nhw. Ewch i chwilio am rifau yn y ty. We have been searching for numbers around the classroom. Search around your home fornumbers.

Rydyn ni wedi bod yn brysur ers y flwyddyn newydd. We have been very busy since the start of term.

Daeth bwystfilod bychain i'r ysgol. Minibeasts came to school.

Mae Pasg yn dod! Easter is coming!

Lluniau Mabolgampau /  Sports Day Photographs

Edrychwch ar luniau o'ch plant yn yr Oriel!

Take a look at your photographs in The Gallery!

Parti Tywysogion a Thywysogesau

a mwy / and more

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615