Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 2 / Yr 2 Mr Price

Croeso i Ddosbarth Mr. Price!

Welcome to Mr. Price's Class!

 

 

Mr. Peter Price

Cynorthwywyr y Dosbarth: Mrs. Ceri Howells a Mr. Jason Rees

Ein thema y tymor hwn / Our theme this term

HAPUSRWYDD / HAPPINESS

Tabl y Mis

x2

Dysgwch y tabl isod!

 

0 x 2 = 0

1 x 2 = 2

2 x 2 = 4

3 x 2 = 6

4 x 2 = 8

5 x 2 = 10

6 x 2 = 2

 7 x 2 = 14

8 x 2 = 16

9 x 2 = 18

10 x 2 = 20

11 x 2 = 22

12 x 2 = 24

 

 

Meic y mwnci! Mae Meic yn ffrind i bawb yn y dosbarth!

Mae Meic yn dweud DARLLEN!

Mike says READ!

Numicon yw'r Orau!  Numicon is the Best!

Rydyn ni'n hoffi dyblu rhifau ym Mlwyddyn 2.

Beth ydy dwbl ........?

 

dwbl 1 = ?

dwbl 2 = ?

dwbl 3 = ?

dwbl 4 = ?

dwbl 5 = ?

dwbl 6 = ?

Adeiladu Pentref

Beth ydy dwbl .....?

 

dwbl 10 =

dwbl 20 =

dwbl 30 =

dwbl 40 =

dwbl 50 =

dwbl 60 =

 

Dawns y Rhifau / The Number Dance

100 + 20 + 6 = 126

 

200 + 50 + 3 = 253

 

300 + 70 + 4 = ?

 

500 + 60 + 1 = ?

 

400 + 30 + 8 = ?

 

 

Cofiwch eich gwisg Addysg Gorfforol POB Dydd Mercher!!

Remember your P.E. kit EVERY Wednesday!!

Cadw'n heini! / Keep fit!

Y Cawr Mwya CRAND yn y Dre

crys crand

 

trowsus crand

 

tei streipiog crand

 

pâr o esgidiau gloyw crand

 

pâr o sanau crand a drud

 

gwregys crand o ledr gwych

 

 

Geirfa Pie Corbett

 

Un tro / Amser maith yn ôl

 

Roedd

 

Yna

 

Ond

 

Achos

 

Ac yn wir i chi

 

Yn ffodus

 

Yn anffodus

 

Wedyn

 

Felly

 

Yn olaf

Sgiliau Llafar - Cynhyrchu stori gan ddefnyddio 'Puppet Pals' / Oracy Skills - Creating a story through using Puppet Pals

Pawb yn cael hwyl! / Everyone having fun!

Drama y Cawr Mwya CRAND yn y Dre

Sgiliau Creadigol - Cymeriadau allan o stori / Creative Skills - Characters out of a story

Cofiwch i ddarllen pob dydd er mwyn gwella!!!

Remember to read everyday to improve!!!

Sgiliau Llafar / Rhifedd - Parasiwt / Oracy / Numeracy Skills - Parachute

Gwahoddiad i barti Meic y mwnci! / Mike the monkey's party invitation!

Disgyblion Blwyddyn 2 / Year 2 pupils

Dydd Gwener, Hydref 3ydd / Friday, October 3rd

11:00y.b. - 12:00y.p. / 11:00a.m. - 12:00p.m.

Hip hip hŵre!!!

 

Hetiau Parti Arbennig! Special Party Hats!

Sgiliau Llafar - Adrodd stori drwy chwarae / Oracy Skills - Telling a story through play

Gallwch chi arlunio siapiau 2D?

Can you draw 2D shapes?

 

triongl / triangle

 

sgwâr / square

 

petryal / rectangle

 

cylch / circle

 

pentagon / pentagon

 

rhombws / rhombus

 

no

Y Rhyfel Byd Cyntaf

The First World War

1914 -1918

100 mlynedd / 100 years

Anifeiliad Arwrol y Cyfnod

Heroic Animals of the Time

Y Babell Ddarllen / The Reading Tent

Darllenwch bob dydd!!!

Read everyday!!!

Trefnolion / Ordinal Numerals

1af = cyntaf

2il = ail

3ydd = trydydd

4ydd = pedwerydd

5ed = pumed

6ed = chweched

7fed = seithfed

8fed = wythfed

9fed = nawfed

10fed = degfed

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615