Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Derbyn/Reception Mrs Bartley

Mabolgampau'r dosbarthiadau derbyn 2016

Sgorio gôl! Scoring a goal! 

Daeth Carys John o gwmni 'Ffa La La' i'n difyrru ni.

Carys John from the 'Ffa La La' company came to entertain us.

Daeth parsel i'n dosbarth - lindys! Edrychwch sut maent wedi tyfu a newid i mewn i bili-palod!

A parcel came to our class - caterpillars! Look at how they have grown and changed into butterflies!

Arbrofion iâ Ice experiments

Hwyl a sbri yn dysgu am deimladau gwahanol ar falwnau.

Fun and games learning about different emotions on balloons.

Aethon ni am dro o gwmpas yr ysgol.

We went for a walk around the school.

Edrychwch ar ein hofferynnau! Look at our musical instruments!

Gwnaethon ni gebabs ffrwythau iachus yn defnyddio patrymau ailadroddus - mmm!

We made healthy fruit kebabs using repeating patterns - mmm!

 

Datblygu sgiliau iaith Developing language skills

Celf a chrefft wrth astudio gwlad Brasil Art and craft based on studying Brazil.

Datblygu sgiliau mathemategol Developing mathematical skills.

Lluniau'r Fari Lwyd Pictures of the Fari Lwyd

Dysgu enwau siapiau solet drwy adeiladu modelau.

Learning the names of solid shapes through building models.

Datblygu sgiliau corfforol a dysgu arddodiaid Developing physical skills and learning prepositions.

Crempogau! Mmmm! Pancakes!

Adar ysglyfaethus Birds of prey

Daeth Tecnicwest i wneud sesiwn gerddorol gyda ni.

Techniquest came to do a musical session with us.

Ein sioe Nadolig Our Christmas show

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615